• האתר www.hclinic.co.il והאתר www.hcliniclaser.co.il הם אתרים פרטיים ולצורך התקנון יקראו "האתר".

  האתר הינו בבעלות חברת ד"ר הראל מחקר ופיתוח בע"מ וחברת קליה הראל ייעוץ רפואי בע"מ (להלן: "קבוצת H.CLINIC").

 • קרא היטב ובעיון את תקנון האתר שלהלן מאחר שהגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש. בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

 • בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת את התקנון והינך מסכים לתנאים האמורים בו וכי אין ולא יהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה או תביעה כנגד קבוצת H.CLINIC ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקיה ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לאתר.

 • אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר. השימוש באתר זה הינו על פי תנאי תקנון זה בלבד.

 • מובהר, כי התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

 • המידע המופיע באתר לרבות בכל פורום בו נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו לראות בו בכל צורה ועניין, בין במישרין ובין בעקיפין, כייעוץ מכל סוג לרבות אך לא רק אין לראות בו יעוץ רפואי ו/או ייעוץ מקצועי, בנוסף אין לראות במידע חוות דעת רפואית ו/או כל חוות דעת אחרת.

 • בהתאם כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר לרבות בכל פורום, הינו באחריותך הבלעדית ורק העושה שימוש באתר נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם וכי עליך לנהוג בזהירות הנדרשת למצבך הרפואי ובכלל.

 • מובהר בזאת, כי אין המדובר בתחליף של בדיקות או מומחים וכי אין האמור באתר מהווה תחליף למומחה ו/או רופא ו/או כל ייעוץ רפואי אחר.

 • מובהר בזאת, כי ייעוץ בפועל או כל פעולה מחייבת אחרת תינתן אך ורק במסגרת מרפאות קבוצת H.CLINIC על ידי רופאים ו/או בעלי מקצוע לפי העניין.

 • "טיפול" – הינו כל פעילות רפואית או אסתטית ו/או כל טיפול אחר המוצע באתר, בכל חלק בגוף ולרבות, אך לא רק, ניתוחים פלסטיים, ניתוחים רפואיים מכל סוג, טיפולי לייזר להסרת שיער, הסרת קעקועים או לטיפול אסתטי /רפואי אחר, טיפולים אסתטיים שונים וכד'.

 • מובהר בזאת, כי תנאי לבצוע כל טיפול כהגדרתו לעיל הוא בצוע בדיקת מוקדמת לבחינת התאמתו של המטופל לסוג הטיפול וזאת אצל הרופא הרלבנטי לתחום הטיפול.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבוצת H.CLINIC ונציגיו דוחים כל אחריות המוטלת עליהם במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות להפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינם מתחייבים כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם. 

 • האתר ונציגיו לא יהיו אחראים, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בכל חומר שיווקי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והינך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים.

 • קבוצת H.CLINIC ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק כאמור לעיל לרבות, לא תישא בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף לרכוש ו/או הוצאה ו/או הפסד לגוף או לרכוש, אשר יגרם לך ו/או לכל צד שלישי אחר בגין השימוש באתר ו/או במידע המופיע בון ואו בכל חומר שיווק ו/או מקצועי ו/או מכל הפניה באתר ו/או כל קישור באתר ו/או כל פורום באתר ו/או כל תוכן אחר כל האמור באתר מהווה רק מידע כללי לצורך קבלת שירותים ספציפים אצל מומחים רפואים לפי תחום העניין.

 • מובהר בזאת כי קופות החולים ו/או חברות הביטוח לפי העניין ונושא הטיפול לעיתים מסבסדות חלק מהטיפול ו/או הטיפולים, או משתתפות בהוצאות השונות ו/או בעלויות הטיפול באופן מלא או חלקי, אך אין לקבוצת H.CLINIC כל מחויבות לכך ואין היא אחראית בשום צורה ועניין לקבלת הסבסודים הללו ו/או ההשתתפות של קופות החולים ו/או חברות הביטוח ואלה ניתנות לשיקול דעתם וחלפי הנהלים שלהם בלבד ובכפוף לתנאי ההתקשרות עימם בלבד. לפיכך מוטלת על המטופל הרלבנטי החובה לבחון ולבדוק בטרם ההתקשרות את כל תנאי הסבסוד ו/או ההשתתפות של קופות החולים ו/או חברות הביטוח ולפיכך אין לראות את האמור באתר כהמלצה ו/או הצהרה ו/או התחייבות כלשהי הנוגעת לסבסוד ו/או השתתפות חברות הביטוח כאמור לעיל.

 • במקומות באתר בהן ניתן להגיב ולרבות בכל פורום רלבנטי לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים: 

  כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים – לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר, כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור, כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם, כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש, כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיוצ"ב, סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה, כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם, כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם, נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט, כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות SMS או אימייל אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים, כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחות האתר בפרט.

 • כמו כן, הינך מתחייב שלא לפגוע בזכויות יוצרים של אחר ו/או של האתר ולשאת בכל העלויות ו/או הנזקים בגין הפרה זו.

 • היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את קבוצת H.CLINIC בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו. 

 • מבלי לפגוע בחובתך כאמור לעיל הרי שקבוצת H.CLINIC שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של קבוצת H.CLINIC דבר ההפרה. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את קבוצת H.CLINIC לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד קבוצת H.CLINIC בהקשר זה.

 • מובהר בזה, כי ככל ויופיעו באתר קישורים שיופיעו מכל סוג, הרי שהם ניתנים רק כשרות ובכל מקרה לא תהיה אחריות לקבוצת H.CLINIC ו/או למי מטעמה על האתרים השלישיים ואין קבוצת H.CLINIC מנטרת את הנעשה בהם ואין לה כל שליטה בהם מכל סוג ועניין ולרבות, אין לקבוצת H.CLINIC כל יכולת להתחייב כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו יועדו להפנות ואין לראות בהפניה שכזו משום יצירת מצג ו/או התחייבות ו/או המלצה מכל סוג בהקשר זה ובוודאי כי לא תחול כל התחייבות לכל תוכן ו/או מידע ו/או חוקיות של של האתרים אליהם מובילים הקישורים והחירה באם להגיע לקישור או לא היא רק של המשתמש.

 • קבוצת H.CLINIC לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שלישי כאמור לעיל לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או כל גורם.

 • הנהלת האתר אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. הנהלת האתר מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

 • למען הסר ספק מובהר בזאת, אין באמור באתר כדי להוות כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין קבוצת H.CLINIC לבין המשתמש ו/או כל צד שלישי.

 • חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של מודעות ותכנים המפורסמים באתר או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. 

 • הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, Spiders, Scrapers וכיו"ב).

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר, שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר, שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים, שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

 • כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני מכל סוג באתר זה, לרבות, אך לא רק, במידע, בתוכנה, בטקסטים, בעיצוב האתר, בעמודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בשמות , בלוגו האתר, בדומיין שלו, ביישומים, ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לקבוצת H.CLINIC בלבד.

 • למשתמש ידוע כי אין מערכת חסינה לגמרי לרבות בכל הנוגע לאבטחת מידע, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, שלא בשליטת קבוצת H.CLINIC ובהתאם לא תישא קבוצת H.CLINIC בשום אחריות בעניין ולרבות לא תישא בכל נזק שעלול להיגרם בשל האמור לך ו/או לכל צד ג' אחר.

 • המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את קבוצת H.CLINIC בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם וכן בגין כל הוצאה נלווית, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה.

 • קבוצת H.CLINIC שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, בלא צורך במתן כל הודעה מוקדמת כלשהי ובהתאם יחול התקנון המחייב כתקנון האחרון המפורסם.

 • בנוסף, ידוע לך, כי בפיתוחו ובהקמתו של האתר הושקעו משאבים רבים, וכי שימוש באתר בניגוד להוראות תקנון זה עלולה לגרום נזקים והפסדים בהיקפים גדולים; אי לכך ידוע למשמש ומוסכם כי בגין הפרת הוראות תקנון זה ישלם המשמש לאתר פיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק ומבלי שהבר יגרע מזכותו של האתר לתבוע על פי כל דין בשיעור של  20,000 ₪ בגין כל הפרה; א) פרסום דבר פרסום ו/או פרסומת או קידום מכירות שלא בהסכמת החברה ב) פרסום דבר הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ג) פרסום אשר יש בו משום ניסיון להטעיית הציבור ו/או להשפעה שלא כדין

 • באישור קריאת תקנון זה הנך מאשר בזאת קבלת כל מסר פרסומי על פי הנתונים שמילאת באתר. משתמש אשר מסר לחברה את פרטי מען הדואר האלקטרוני שלו, מאשר בזאת מפורשות לחברה להעביר למשתמש דברי דואר אלקטרוני ודברי פרסום, ומסירת מען דואר אלקטרוני לאתר משמעה אישור קבלת דבר פרסום בהתאם להוראות תיקון 40 לחוק התקשורת או כל תיקון בו; המשתמש זכאי למסור הודעת סירוב או עדכון בכל עת למייל [email protected].

 • בכל מקרה של הפניית לדף נחיתה של הקבוצה ו/או לדף הפייסבוק שלה וכיוצ"ב ואשר מאפשר הפנייה חוזרת לאתר זה, יחול תקנון זה גם על דפי הנחיתה ו/או הפייסבוק וכיוצ"ב בהתאם לעניין.

 • על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. הסמכות הייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים הנוגע לאתר זה ו/או לתקנון זה הינו לבתי המשפט במחוז תל-אביב יפו.